BITS

Local Election 2079

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९- for web

१. स्थानीय तह निर्वाचन २०७९, उम्मेदवारको विवरण (मिति: २०७९/०१/२१ , समय: ६ बजेसम्म प्रबिस्ट भएको आधारमा) (Excel Format) २. आयोगमा हाल सम्म दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरुको विवरण (PDF Format)

Education Template